ชื่อ - นามสกุล :นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะกา
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130
Telephone :037-316632
Email :watkohka.ac@gmail.com