ชื่อ - นามสกุล :นางสาววรรณา ศรีจันทรา
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้างบประมาณ
ที่อยู่ :หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
Telephone :037616432
Email :watkohka.ac@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ครูสายชั้นประถมฯ ปีที่ 6
หน้าที่ในกลุ่ม :