ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

LINE_ALBUM_บุคลากร_๒๒๑๑๒๓_98

นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวประเทืองพร แสงส่ง

ตำแหน่ง ครู

นางเขมจิรา ธานินทราวัฒน์

ตำแหน่ง ครู

นางสาววรรณา ศรีจันทรา

ตำแหน่ง ครู

นางสาววรรณนิภา หาญวีรกุล

ตำแหน่ง ครู

นางสาวนิภาพร หมื่นยุทธ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวเรณู ดวงศรี

ตำแหน่ง ครู

นางสาวทรรศนีย์ รัตน์นอก

ตำแหน่ง ครู

นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญยิ่ง

ตำแหน่ง ครู

นายณัฐวิชช์ สมใจ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวเชาวนี เอี่ยมแสง

ตำแหน่ง ครู

นางสาวพรรณวิภา สาประเสริฐ

ตำแหน่ง ครู

นายพชรพล บุญอินทร์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวศุภิสรา ธานินทราวัฒน์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวประภัสสร นิลชิต

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นายนิคม พินิจ

ตำแหน่ง นักการภารโรง