ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

LINE_ALBUM_ครูและบุคลากร รร.วัดเกาะกา_๒๔๐๑๐๙_84

นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะกา

นางเขมจิรา ธานินทราวัฒน์

ตำแหน่ง ครู

นางสาววรรณนิภา หาญวีรกุล

ตำแหน่ง ครู

นางสาววรรณา ศรีจันทรา

ตำแหน่ง ครู

นางสาวเชาวนี เอี่ยมแสง

ตำแหน่ง ครู

นางสาวนิภาพร หมื่นยุทธ

ตำแหน่ง ครู

นายณัฐวิชช์ สมใจ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวศุภนันท์ หนูนุ่น

ตำแหน่ง ครู

นางสาวพรรณวิภา สาประเสริฐ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวศุภิสรา ธานินทราวัฒน์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริวรรณ ภู่สอาด

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาภรณ์ คงสมจรูญ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายศนันณ์ธฉัตร บุญประเสริฐ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวประภัสสร นิลชิต

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นายนิคม พินิจ

ตำแหน่ง นักการภารโรง