วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision)

       โรงเรียนวัดเกาะกาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผู้เรียนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยครูและบุคลากรมืออาชีพ บรรยากาศสิ่งแวดล้อม น่าอยู่ น่าเรียน ชุมชนมีส่วนร่วม