เป้าหมาย(Goals)

เป้าหมาย(Goals)

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5. สถานศึกษาเป็นแหล่งทำนุบำรุงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สภาวะแวดล้อม