พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป การเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
2. พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5. อนุรักษ์สภาวะแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น