ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัฏจักรน้ำเป็นอย่างไร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเกาะกา โดยการจัดการเรียนรู้แบบ5Es จัดทำโดย นางสาวศุภิสรา ธานินทราวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดเกาะกา

Read More
ผลงานทางวิชาการ

วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการอ่านภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย นางสาวประเทืองพร แสงส่ง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดเกาะกา

Read More
ผลงานทางวิชาการ

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การริเริ่มพัฒนานำแอปพลิเคชั่น Virtual Microscope มาใช้ประกอบการสอนเรื่อง เซลล์พืช เซลล์สัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดทำโดย นางเขมจิรา ธานินทราวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดเกาะกา

Read More
ผลงานทางวิชาการ

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการอ่านเขียนสะกดคำอักษรควบ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเกาะกา จัดทำโดย นางสาววรรณา ศรีจันทรา ตำแหน่ง ครู

วิจัยในชั้นเรียน เรื

Read More
ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่แนวปฎิบัติที่ดี (Best Practice)ด้านการนำผลRT NT O-NETหรือผลการประเมินเมินอื่นๆไปใช้เป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET นางสาววรรณา ศรีจันทรา โรงเรียนวัดเกาะกา ได้รับรางวัลระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

เผยแพร่แนวปฎิบัติที่

Read More
ผลงานทางวิชาการ

วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย เรื่อง คำที่ประสมด้วยสระอะเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2564 จัดทำโดย นางสาวรรณนิภา หาญวีรกุล

วิจัยในชั้นเรียน เรื

Read More
ผลงานทางวิชาการ

แนวปฏิบัติที่ดี Best practice ด้านการนำ ผล RT เป็นฐานในการพัฒนาผู้เรียน เรื่อง ป. 1 อ่านออกเขียนได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ สอน 3T2A แบบ 5 ขั้นตอน จัดทำโดยครูวรรณนิภา หาญวีรกุล

แนวปฏิบัติที่ดี Best

Read More