Author: admin

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 โรงเรียนวัดเกาะกา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู นำโดยนายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะกา

  ภาพกิจกรรม พิธีไหว

Read More
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนวัดเกาะกา และโรงเรียนอีก 10 โรง ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปากพลี ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี จากกิจกรรมมอบลูกฟุตบอลในโครงการ “ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย ปี 2567” จากกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ (King Power)

โรงเรียนวัดเกาะกา แล

Read More
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนวัดเกาะกา นำโดยนายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมทำบุญ ไหว้พระ เวียนเทียน เนื่องใน “วันวิสาขบูชา” วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567

Read More
ข่าวกิจกรรม

ร่วมอนุโมทนาบุญกับนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะกา ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ในวันที่ 20 เมษายน 2567 – 6 พฤษภาคม 2567

ร่วมอนุโมทนาบุญกับนั

Read More
ผลงานทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดี🎉กับเด็กหญิงชิดชนก ม่วงอยู่ และเด็กหญิงจิรัชญา ตุ่นทิพย์ ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 💯 การสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน RT (Reading Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 👏👏👍

Read More
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายสิทธิพร ผมงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มอบหมายให้ นายวรวุฒิถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะกา นางสุชญา บำรุงกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวชุติมา เสนา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอปากพลี ปฏิบัติหน้าที่ประเมินและรับรอง “โรงเรียนวัดเกาะกา” เป็นห้องเรียนคุณภาพ นักเรียนอ่านออก 100%

ผลการทดสอบนักเรียนอ่

Read More