โรงเรียนวัดเกาะกา รับการประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวัดเกาะกา รั

Read more

โรงเรียนวัดเกาะกา นำโดย นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป

โรงเรียนวัดเกาะกา นำ

Read more

โรงเรียนวัดเกาะกา นำโดยผู้อำนวยการค่าย ผอ.วรวุฒิ ถนอมทรัพย์ คณะผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ ได้จัดกิจกรรม Day Camp ลูกเสือ เนตรนารี ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนวัดเกาะกา นำ

Read more