วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะกา ได้จัดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาค

Read more

โครงการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาปากพลี วันที่ 6-8 มี.ค. 2566 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก

โครงการอยู่ค่ายพักแร

Read more

โรงเรียนวัดเกาะกา รับการประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวัดเกาะกา รั

Read more

โรงเรียนวัดเกาะกา นำโดยผู้อำนวยการค่าย ผอ.วรวุฒิ ถนอมทรัพย์ คณะผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ ได้จัดกิจกรรม Day Camp ลูกเสือ เนตรนารี ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนวัดเกาะกา นำ

Read more

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดราชบุรี ระหว่าง วันที่ 25 – 27 มกราคม พ.ศ.2566

งานศิลปหัตถกรรมนักเร

Read more

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนวัดเกาะกา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิ

Read more